پاورپوینت فوق العاده آمار بیمارستانی - 96 اسلاید  

پاورپوینت فوق العاده آمار بيمارستاني - 96 اسلاید


پاورپوینت فوق العاده آمار بيمارستانيپاورپوینت فوق العاده آمار بيمارستانيپول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوینت فوق العاده آمار بيمارستاني - 96 اسلاید  پذیرش بیماران بستریInpatient admissionپاورپوینت فوق العاده آمار بيمارستاني پاورپوینت فوق العاده آمار بيمارستاني 

ادامه مطلب  

پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بیمارستانی  

پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني


 پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني 102اسلایدهمراه باتصویر این اسلاید با هدف ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی و تمامی افرادی که به نوعی با خدمات پزشکی درمانی در ارتباط هستند، نسبت به اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی در کنترل عفونتهای بيمارستاني، تهیه و تدوین شده استپیامدهای عفونت های بيمارستاني  (آمارهای موجود)عفونت های بيمارستاني از مهم تری

ادامه مطلب  

پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بیمارستانی  

پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني


 پاورپوینت فایل آموزشی کنترل عفونت بيمارستاني 102اسلایدهمراه باتصویر این اسلاید با هدف ارتقاء سطح آگاهی کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی و تمامی افرادی که به نوعی با خدمات پزشکی درمانی در ارتباط هستند، نسبت به اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی در کنترل عفونتهای بيمارستاني، تهیه و تدوین شده استپیامدهای عفونت های بيمارستاني  (آمارهای موجود)عفونت های بيمارستاني از مهم تری

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني  

پاورپوینت با عنوان روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


42 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از اسلایدها کمیت مواد زاید بيمارستاني :  وسعت بیمارستان  وسایل یکبار مصرف محل فصل  وضعیت اقتصادی آداب و رسوم مردم زمین میزان سرانه زباله بيمارستاني ، 71/2 کیلوگرم در روز ،  بازای هر تخت بيمارستاني (د.ایران) میزان سرانه زباله بيمارستاني ( کیلوگرم در روز ) =  تعداد تخت ب

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به ص

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني   55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به 

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به ص

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به ص

ادامه مطلب  

پاورپوینت عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني   55اسلاید همراه باتصویر چنداسلاید به زبان انگلیسی عفونتعفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.عفونت بيمارستاني عفونتی که به 

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی - 93 اسلاید  

پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلاید


پاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوینت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارس

ادامه مطلب  

پاورپوینت تعاريف نظام كشوري مراقبت عفونتهاي بيمارستاني (NNIS)  

پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)


 پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS) 49اسلاید18اسلایدبه زبان انگلیسی میباشند تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)National Nosocomial Infections Surveillance Systemعفونت: عفونت به معنای پدیده ای است كه میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تكثیر عاملبیماری زای عفونی دچار آسیب می شود. عفونت بيمارستاني: عفونتی كه به صورت محدود یا منتشر و در اثر واكنشهایبی

ادامه مطلب  

پاورپوینت تعاريف نظام كشوري مراقبت عفونتهاي بيمارستاني (NNIS)  

پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)


 پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS) 49اسلاید18اسلایدبه زبان انگلیسی میباشند تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)National Nosocomial Infections Surveillance Systemعفونت: عفونت به معنای پدیده ای است كه میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تكثیر عاملبیماری زای عفونی دچار آسیب می شود. عفونت بيمارستاني: عفونتی كه به صورت محدود یا منتشر و در اثر واكنشهایبی

ادامه مطلب  

پاورپوینت تعاريف نظام كشوري مراقبت عفونتهاي بيمارستاني (NNIS)  

پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)


 پاورپوینت تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS) 49اسلاید18اسلایدبه زبان انگلیسی میباشند تعاریف نظام كشوری مراقبت عفونتهای بيمارستاني (NNIS)National Nosocomial Infections Surveillance Systemعفونت: عفونت به معنای پدیده ای است كه میزبان به دلیل تهاجم و رشد و تكثیر عاملبیماری زای عفونی دچار آسیب می شود. عفونت بيمارستاني: عفونتی كه به صورت محدود یا منتشر و در اثر واكنشهایبی

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بیمارستانی مراقبت از نوزاد سالم - 13 اسلاید  

پاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بيمارستاني مراقبت از نوزاد سالم - 13 اسلاید


پاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بيمارستاني مراقبت از نوزاد سالمپاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بيمارستاني مراقبت از نوزاد سالمپاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بيمارستاني مراقبت از نوزاد سالمپاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بيمارستاني مراقبت از نوزاد سالم پاورپوینت ارزشمند بسته خدمتی داخل بيمارستاني مراقبت از نوزاد سالمپاورپوینت ارزش

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  در فرمت پاورپوینت . 52 اسلاید قابل ویرایش عفونت بهمعنای پدیده ای است که میزبان بهدلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.•

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  در فرمت پاورپوینت . 52 اسلاید قابل ویرایش عفونت بهمعنای پدیده ای است که میزبان بهدلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.•

ادامه مطلب  

مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بیمارستانی تحت شرایط عدم قطعیت  

مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیدهمقدمهمروری بر ادبیاتمدل مکانیابی برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیتروش محدودیت اپسیلوننتایج بدست آمدهفرضیات برای تقاضای مختلفجواب بدست آمده از مکانیابی در مرحله اولنتیجه بدس

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information Systems)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 155 اسلایدقسمتی از متن .ppt :سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)فهرست مطالب1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی&zw

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بیمارستانی ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی  

پاورپوینت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوینت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  در فرمت پاورپوینت . 52 اسلاید قابل ویرایش عفونت بهمعنای پدیده ای است که میزبان بهدلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.•

ادامه مطلب  

مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بیمارستانی تحت شرایط عدم قطعیت  

مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیدهمقدمهمروری بر ادبیاتمدل مکانیابی برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیتروش محدودیت اپسیلوننتایج بدست آمدهفرضیات برای تقاضای مختلفجواب بدست آمده از مکانیابی در مرحله اولنتیجه بدس

ادامه مطلب  

پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information Systems)  

پاورپوینت جامع و کامل درباره سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 155 اسلایدقسمتی از متن .ppt :سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)فهرست مطالب1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی&zw

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی (Hospital Information Systems)  

پاورپوینت با موضوع سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 155 اسلاید قسمتی از متن .ppt : سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems) فهرست مطالب 1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان 2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها 3- انو

ادامه مطلب  

تحقيق در مورد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت  

تحقیق در مورد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت


47 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیق       سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و كاربرد آن برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در سیستم بيمارستاني    3- پیشینه قیمت گذاری خدمات پزشكی    تا اواخر دهة80 صحت محاسبه هزینه ها در بیمارستانها و مراكز بهداشتی به عنوان یك مسأله اساسی مطرح نبود. اما از

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره روش دفع پسماندهاي جامد بيمارستاني  

پاورپوینت درباره روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 42 اسلاید        انواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی ) نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني) مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز): 1- مواد زاید رادیو اکتیو 2- مواد زاید شیمیائی 3- مواد زاید قابل اشتعال  4- مواد زاید قابل انفجار 5- مواد زاید بیو

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونت هاي بيمارستاني - 11 اسلاید  

دانلود پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونت های بيمارستاني - 11 اسلاید


دانلود پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونت های بيمارستانيدانلود پاورپوینت پنومونی ناشی ازعفونت های بيمارستانيپول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ 

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت پسماند پزشکی (بیمارستانی)  

پاورپوینت مدیریت پسماند پزشکی (بيمارستاني)


پاورپوینت مدیریت پسماند پزشکی (بيمارستاني)  51اسلایداصل 50 قانون اساسی:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بیمارستانی Hospital Equipment  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital Equipment


پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital   Equipment  44اسلایدهمراه باتصویر آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستانيHospital   Equipment  تجهیزات بيمارستاني—معمولا بطور اولیه در هر درمانگاه یا بیمارستان ملزومات پایه جهت سهولت امر درمان و مراقبت از بیمار و ارایه خدمات درمانی لازم و نبود ان کار را با مشکل روبرو می کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بیمارستانی Hospital Equipment  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital Equipment


پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital   Equipment  44اسلایدهمراه باتصویر آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستانيHospital   Equipment  تجهیزات بيمارستاني—معمولا بطور اولیه در هر درمانگاه یا بیمارستان ملزومات پایه جهت سهولت امر درمان و مراقبت از بیمار و ارایه خدمات درمانی لازم و نبود ان کار را با مشکل روبرو می کند

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی  

دانلود پاورپوینت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بيمارستاني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 68اسلاید   نمونه متن : عفونت بيمارستاني که عفونت   Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد م

ادامه مطلب  

پاورپوینت مدیریت پسماند پزشکی (بیمارستانی)  

پاورپوینت مدیریت پسماند پزشکی (بيمارستاني)


پاورپوینت مدیریت پسماند پزشکی (بيمارستاني)  51اسلایداصل 50 قانون اساسی:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بیمارستانی Hospital Equipment  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital Equipment


پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital   Equipment  44اسلایدهمراه باتصویر آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستانيHospital   Equipment  تجهیزات بيمارستاني—معمولا بطور اولیه در هر درمانگاه یا بیمارستان ملزومات پایه جهت سهولت امر درمان و مراقبت از بیمار و ارایه خدمات درمانی لازم و نبود ان کار را با مشکل روبرو می کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بیمارستانی Hospital Equipment  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital Equipment


پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital   Equipment  44اسلایدهمراه باتصویر آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستانيHospital   Equipment  تجهیزات بيمارستاني—معمولا بطور اولیه در هر درمانگاه یا بیمارستان ملزومات پایه جهت سهولت امر درمان و مراقبت از بیمار و ارایه خدمات درمانی لازم و نبود ان کار را با مشکل روبرو می کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت بهداشت بیمارستانی  

پاورپوینت بهداشت بيمارستاني


پاورپوینت بهداشت بيمارستاني 11اسلایدهمراه باتصویرسازمان بهداشت جهانی ، مهمترین عامل در انتشار عفونت های بيمارستاني را عدم شستن دستهابه صورت صحیح واصولی توسط کارکنان بهداشتی درمانی ، متعاقب برخورد با میکروب های بیمار بیان می دارد . همچنین استریلیزاسیون وسایل و گندزدایی کافی محیط را برای روشهای تشخیصی و درمانی یک ضرورت می داند .تعریف عفونت های بيمارستاني به عفونتی که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش ب

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بیمارستانی  

دانلود پاورپوینت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بيمارستاني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 68اسلاید   نمونه متن : عفونت بيمارستاني که عفونت   Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد م

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بیمارستانی Hospital Equipment  

پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital Equipment


پاورپوینت آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستاني Hospital   Equipment  44اسلایدهمراه باتصویر آشنایی با وسایل و تجهیزات روتین بيمارستانيHospital   Equipment  تجهیزات بيمارستاني—معمولا بطور اولیه در هر درمانگاه یا بیمارستان ملزومات پایه جهت سهولت امر درمان و مراقبت از بیمار و ارایه خدمات درمانی لازم و نبود ان کار را با مشکل روبرو می کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت نقش آزمايشگاه ميكروب شناسي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني  

پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني


پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني

ادامه مطلب  

پاورپوینت نقش آزمايشگاه ميكروب شناسي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني  

پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني


پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اهداف، فرضيات و سئوالات  

پاورپوینت با موضوع اهداف، فرضیات و سئوالات


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 16 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اهداف، فرضیات و سئوالاتانواع هدف : هدف کلیهدف جزییهدف فرعیهدف کاربردیهدف کلی : هدفی كه آنچه را مطالعه بطور كلی به آن دست خواهد یافت , بیان كند.در قالب یك جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد.مثال :   تعیین شیوع عفونت بیما

ادامه مطلب  

پاورپوینت نقش آزمايشگاه ميكروب شناسي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني  

پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني


پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني

ادامه مطلب  

پاورپوینت نقش آزمايشگاه ميكروب شناسي در كنترل عفونت هاي بيمارستاني  

پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني


پاورپوینت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع اهداف، فرضيات و سئوالات  

پاورپوینت با موضوع اهداف، فرضیات و سئوالات


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 16 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اهداف، فرضیات و سئوالاتانواع هدف : هدف کلیهدف جزییهدف فرعیهدف کاربردیهدف کلی : هدفی كه آنچه را مطالعه بطور كلی به آن دست خواهد یافت , بیان كند.در قالب یك جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد.مثال :   تعیین شیوع عفونت بیما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره سیستم های اطلاعات بیمارستانی HIS  

پاورپوینت درباره سیستم های اطلاعات بيمارستاني HIS


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلایدقسمتی از متن .ppt : فصل 11سیستم های اطلاعات بيمارستانيHISبخش اول  سربخش های این فصلبخش اول : كاربرد كلینیكی HIS بخش دوم :نكات تكنیكی HIS و معماری هابخش سوم : منابع اطلاعاتی مرتبط HISبخش اول : كاربرد كلینیكی HISمقدمه :سال های (1990-1960)  : بازپرد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره سیستم های اطلاعات بیمارستانی HIS  

پاورپوینت درباره سیستم های اطلاعات بيمارستاني HIS


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلایدقسمتی از متن .ppt : فصل 11سیستم های اطلاعات بيمارستانيHISبخش اول  سربخش های این فصلبخش اول : كاربرد كلینیكی HIS بخش دوم :نكات تكنیكی HIS و معماری هابخش سوم : منابع اطلاعاتی مرتبط HISبخش اول : كاربرد كلینیكی HISمقدمه :سال های (1990-1960)  : بازپرد

ادامه مطلب  

مجموعه پوسترهای کنترل عفونت بیمارستانی  

مجموعه پوسترهای کنترل عفونت بيمارستاني


با توجه به درخواست مکرر سوپروایزران کنترل عفونت از مراکز درمانی سراسر کشور که بصورت مداوم پیشنهاد طراحی مجموعه پوسترهای مرتبط با کنترل عفونت را داده بودند این مهم با تلاش گروه علمی حاصل شد و این مجموعه پوسترها تهیه و اماده شده است که سرپرستاران و سوپروایزران کنترل عفونت و رابطین کنترل عفونت میتوانند با خرید این مجموعه و چاپ آن از طراحی مجدد آسوده شوند.این مجموعه پوستر که در مرحله اول شام

ادامه مطلب  

فرمولاسیون، دانش فنی و روش تولید چسب پی وی سی  

فرمولاسیون، دانش فنی و روش تولید چسب پی وی سی


در این فرمولاسیون دانش فنی روش تولید و فرمولاسیون چسب پی وی سی به همراه معرفی مواد اولیه دیتا شیت های مواد اولیه و نقش هر کدام در فرمولاسیون به همراه معرفی انواع پی وی سی و نیز روش تولید چسب پی وی سی بیان شده است.حجم فایل  4.95 مگابایت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1